Pamätník – Anton Prídavok

HUBa o.z., ako organizácia usilujúca o zachovávanie dedičstva sa s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja, sa spolupodieľa na rekonštrukcii náhrobku Antona Prídavku, situovaného na mestskom cintoríne v Košiciach, ktorý je vedený ako “hrob významnej osobnosti” a zároveň je evidovaný na zozname národných kultúrnych pamiatok.

Rekonštrukcia a obnova národnej kultúrnej pamiatky

Stav náhrobku Antona Prídavku po odcudzení bronzového portrétu.

Autorom sochárskej časti diela je významný sochár druhej polovice 20. stor. František Gibala, známy viacerými sochárskymi realizáciami na území mesta Košice. Z náhrobku bol v r. 2019 odcudzený bronzový portrét Antona Prídavku. Ten sa podarilo nájsť a získať naspäť do majetku rodiny Prídavkovcov. Následne, v priebehu r. 2023, pod vedením sochára Richarda Zozuľáka, prebehli reštaurátorské práce na bronzovej časti. HUBa o.z. v spoulupráci s výtvarníkom Petrom Beňom realizovalo čistenie hlavnej kamennej – travertínovej časti náhrobku a osadenie bronzových a kovových častí.

Krátka reportáž z prác na v relácii Správy z regiónov, RTVS

Anton Prídavok patril k prvým priekopníkom, ktorí položili základy rozhlasového života na východnom Slovensku. Organizoval rozhlasové vysielanie v Košiciach, neskôr, po Viedenskej arbitráži a horthyovskom zábore Košíc, vybudoval rozhlasové štúdio v Prešove. V rokoch 1927 až 1932 bol oblastným tajomníkom literárno-dramatického oddelenia Slovenskej ligy. Súčasne má nemalý podiel na položení základov profesionálnej scény dnešného Divadla Jonáša Záborského v Prešove, kde založil divadelný krúžok „Záborský,“ v ktorom bol režisérom a dramaturgom.

Anton Prídavok 1904 – 1945

Čistenie kamennej časti náhrobku

Počas Druhej svetovej vojny sa postavil jednoznačne voči nastupujúcemu nemeckému fašizmu. Zúčastnil sa občianskeho odboja a ako riaditeľ rozhlasu v Prešove odišiel už počas prvých dní Slovenského národného povstania do Banskej Bystrice. Po potlačení SNP a následnom krvavom pohone na príslušníkov povstaleckého hnutia bol v januári 1945 chytený nemeckým gestapom. Väznený, vypočúvaný a mučený sa dočkal oslobodenia, no v dôsledku prežitých útrap zomrel tri dni po skončení vojny v Ružomberku 12. mája 1945 a to iba ako 41 ročný. Pochovaný je na mestskom cintoríne v Košiciach.

Sochár Franitšek Gibala, významný sochár 20. storočia, ktorého tvorba je úzko spätá s východným Slovenskom

Spoluprácou na rekonštrukcii tohto diela z r. 1946, realizovanom v dobovom modernistickom duchu, sú napĺňané zámery občianskeho združenia HUBa, v oblasti ochrany a obnovy kultúrneho dedičstva.

Náhrobok Antona Prídavku po osadení bronzového portrétu od sochára Františka Gibalu

Projekt je spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom v r. 2023.