1. Základné princípy IMA

IMA je platformou občianskeho združenia HUBa, ktorého aktivity sú zamerané na rozvoj komunít, ekológiu, mesto, verejný priestor a architektúru.

V rámci činnosti IMA sa zameriavame na systematické zhodnocovanie architektúry druhej polovice 20. storočia. Snažíme sa naštartovať proces komunikácie medzi zainteresovanými aktérmi (vlastníkmi budov, príslušnými úradmi, aktívnou odbornou verejnosťou) so zámerom zachovať hodnoty architektúry danej doby.

NEBÚRAŤ

Zmyslom našich aktivít je predchádzať stratám. Materiálnym i kultúrnym.

PREPÁJAŤ

Vedieme dialóg. Zohľadňujeme potreby a nároky rôznych skupín s cieľom zosúlaďovať požiadavky v prospech zachovania hodnôt architektúry.

SPOLUPRACOVAŤ

Nadväzujeme kontakty s organizáciami podobného zamerania. Poskytujeme odbornú pomoc a poradenstvo jednotlivcom, súkromnému sektoru i verejným inštitúciám.

ARCHIVOVAŤ

Zaznamenávame stopy, ktoré sú najnáchylnejšie k znehodnoteniu. Informácie o budovách zhromažďujeme, triedime a uchovávame.

SKÚMAŤ

Snažíme sa poznať a porozumieť. Na budovy sa dívame v celej šírke historického, kultúrneho, politického a architektonického kontextu.

HĽADAŤ RIEŠENIA

Hľadáme kompromisy. Zdravie a funkčnosť budov sú pre nás rovnako dôležité ako zachovanie ich pôvodných hodnôt a kvalít.

ŠÍRIŤ POZNANIE

Otvárame témy a upozorňujeme na problematiku. Edukujeme a šírime nové poznatky medzi odbornou aj laickou verejnosťou.

SLEDOVAŤ

Monitorujeme súčasný stav budov a zaujímame sa o to, čo sa s nimi deje alebo bude diať.

AKTIVITA

Verejne upozorňujeme na zlú prax pri rekonštrukciách. Aktívne vystupujeme proti nevhodným zásahom.

OTVORENOSŤ

Nie sme elitný klub s presvedčením o jedinom správnom postoji k problematike. Vítame otvorenú výmenu názorov, ktorej cieľom je nájsť najlepší možný výsledok. Sme otvorená skupina, ktorá prijíma medzi seba aj ďalších zanietených ľudí.

kolektív IMA
https://www.facebook.com/iniciativa.ima.ngo